Lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Thời hạn cấp giấy phép môi trường

Điều 43 Luật bảo vệ môi trường quy cách, thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ hợp lệ và được quy định như sau:

a) Không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

b) Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có thể quy tắc thời hạn cấp giấy phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này thích hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, buôn bán, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

thời gian trả kết quả hoặc thông tin chỉnh sửa, bổ sung thủ tục phải bảo đảm trong thời hạn cấp phép theo quy cách.thủ tục cấp giấy phép môi trường

5/5 - (1 bình chọn)

Lập thủ tục cấp giấy phép môi trường

ping post