Môi trường lao động công ty

các tài liệu văn bản pháp luật về quan trắc môi trường lao động

  • Thông tư 19/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lí vệ sinh lao động, sức khỏe công nhân và bệnh nghề nghiệp.
  • Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh cần lao số 84/2015/QH13 quy định người tiêu dùng lao động phải tổ chức đánh giá, kiểm soát những nhân tố nghiêm trọng, độc hại tại nơi khiến cho việc để đề ra các giải pháp khoa học an toàn, vệ sinh cần lao, săn sóc cho người lao động.
  • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định cụ thể những điều của Luật an toàn, vệ sinh cần lao về kiểm định an toàn, đào tạo vệ sinh lao động và quan trắc môi trường.
  • Thông tư 19/2016/TT-BYT quy định nội dung quản lí an toàn vệ sinh lao động. môi trường lao động

5/5 - (1 bình chọn)

Môi trường cần lao ảnh hưởng tới sức khỏe, an toàn, ý thức làm cho việc và hiệu suất của nhân viên.

ping post